למעלה
דלג לתוכן העמוד(מקש קיצור 1) דלג לתפריט תחתון(מקש קיצור 2) דלג לצור קשר(מקש קיצור 3) דלג לנגישות באתר (מקש קיצור 4)
תקנון האתר
תקנון האתר
ראשי > > תקנון האתר

תקנון לשימוש באתר קבוצת מכבי חיפה
אנא קרא/י את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר

 1. כללי
  1. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
  2. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המילים: "אנו", "שלנו", וכד', הכוונה היא לחברת  קשר ספורט בע"מ ו/או קבוצת מכבי חיפה (להלן: "החברה").
  3. תקנון זה מהווה הסכם בינך לבין החברה המפעילה אתר זה (www.mhaifafc.com ) (להלן: "האתר"). אישור כי קראת והסכמת  לאמור בתקנון זה יבוצע על ידך באמצעות לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר" (להלן "ההסכם"). במידה שאינך מסכים לאמור בתקנון אל תלחץ על תיבה זו. יודגש כי אי הסכמה לתקנון תמנע ממך מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר.
  4. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפוניות, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים, פקסימיליה וכל אמצעי קצה אחר). כפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.
  5. גלישתך באתר והשימוש בשירותים, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי הסכם זה , וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בהסכם זה
  6. מובהר, כי האמור בהסכם זה חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.
  7. החברה תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור בהסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו מדי פעם. האחריות המלאה להכרת תנאי הסכם זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך.  
  8. החברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה אשר הוקם על ידה והמציע ללקוחותיו אינפורמציה עדכנית אודות הקבוצה לרבות רכישת כרטיסים, מנויים, הסעות ומוצרים והטבות נוספים אשר תציע החברה מעת לעת , על פי שיקולה הבלעדי.
  9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות הסכם זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות הסכם זה לכל דבר ועניין.
  10. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.  
  11. בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר זה ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת info@maccabihaifafc.com .

 

 1. השימוש באתר
  1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות הסכם זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה .  
  2.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏ 2.1 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן - "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות מסחריות
  3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2 .2 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בהסכם זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור.  כי אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  4. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר
  5. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך שירותים בתשלום ושלא בתשלום כגון קבלת מידע אודות השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים אירועים שונים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת (לעיל ולהלן - "השירותים") .  
   שימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה. החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחלו עליך באותה העת
  6.  ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור
  7. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות בפרטים שימוש בכפוף להוראות כל דין והסכמתך לתנאי הסכם זה, מהווה הסכמה לכך
   מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית, בכפוף לכל דין, לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני  ו/או בהודעת מסרון קצר (S.M.S ) מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה בכתב
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תפעל בהתאם להוראות כל דין, בכל הקשור לשמירה על פרטיותך כגולש באתר, והכל בכפוף להוראת הסכם זה
  9. יתכן שהאתר יאפשר הורדת תוכנות של חברות מסוימות בחברה או של צדדים שלישיים, ובמקרה זה הנך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות. בכל מקרה של הורדת תוכנה על ידך, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך בקשר עם הורדת התוכנה ו/או שימוש שייעשה על ידך בתוכנה שהורדה מהאתר
  10. החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשותך תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך
 1. שימוש מותר
 1. הינך רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות, הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו הינך נכנס לאתר זה.
 2. הנך מסכים להימנע מהפעולות הבאות:
  1. להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או עשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה, או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית.
  2. לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום להפרת זכויות של אדם אחר.
  3. לעשות שימוש בתוכנה או בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בפעילות של אתר זה, לרבות אך לא רק בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם.
  4. לשנות, להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר.
  5. לנקוט בפעולה כלשהי המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה.
  6. להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר.
 3. מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלול ממך גישה לאתר החברה, במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט הינך מפר/ה איזה מן התנאים המפורטים באתר זה.

 

 1. ביצוע רכישת מנויים, כרטיסים, הסעות ושירותים נוספים דרך האתר
 1. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר תתבקש למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם לאתר. יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלה תלויה ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי טופס הפרטים לא תוכל לבצע הזמנה. הגשת פרטים כוזבים ביודעין אסורה בהחלט. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט הליכים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.
 2. מי רשאי לבצע  הזמנה דרך האתר
  רשאי לבצע הזמנה באתר כל מי שממלא אחר התנאים הבאים:
  1. מי שמלאו לו 18 שנה.
  2. בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  3. למרות האמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור לך הודעה על כך.
 1. רכישה באמצעות האתר
 1. החברה עושה שימוש במערכת מידע איכותית ואמינה ביותר. יחד עם זאת, לא ניתן למנוע באופן מוחלט שיבושים בקליטת מידע דרך האתר הנובעים מכשלי חומרה, תוכנה ואחרים. החברה לא תתחשב בהזמנות או כל מידע אחר שלא נקלט או שנקלטו באופן חלקי או משובש במערכת המידע. קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה. אישור קבלת ההזמנה מותנה בין היתר בעמידה בבדיקות שונות שעורכת החברה.
 2. החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, ינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכן אותה.

 

 1. תשלום
 1. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי הדין.
 2. ביצוע הזמנה ואישורה מהווה קנייה של השירות, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך ובהתאם לתנאים המפורטים בפרטי ההזמנה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך.
 3. במקרה שחברת כרטיס האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך לתשלום תבוטל הזמנתך ותחויב בסך של 10 ₪ כדמי ביטול.
 1. ביטול הזמנה
 1. במידה וברצונך לחזור בך מהזמנה לרכישת שירות כלשהו באתר, הדבר ניתן לביצוע באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני tickets4@maccabihaifafc.com בצירוף פרטיך (שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה (מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).
 2. בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 7 ימים לפני מועד האירוע. במידה ובקשת הביטול תתקבל יאוחר מ-14 ימים לאחר ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני מועד המשחק הרלוונטי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
 3. בביצוע הזמנה למנוי עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
 4. בביצוע הזמנה למנוי הסעות הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני מועד המשחק הרלוונטי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
 5. בעניין זה יובהר שמנוי ההסעות תלוי במכירת מנויים של למעלה מ-75% מתפוסת האוטובוס שמושכר לצורך כך וזאת עד ל-7 ימים לפני ההסעה הראשונה. ככל שעד יום זה לא ימכרו מלמעלה מ-75% מתפוסת האוטובוס, אזי, תהיה לחברה הזכות לבטל את ההתקשרות עם האוהדים שרכשו את מנוי ההסעות ובמקביל תינתן לאותם אוהדים הזכות להודיע על ביטול המנוי העונתי ללא חיוב בדמי ביטול. תקנון ספציפי יצורף לנרשמים למנוי ההסעות.
 6. בביצוע הזמנה למנוי חנייה עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
 7. בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרד הכרטיסים לפי התנאים לעיל- יחויב הלקוח בסך של 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל.
 8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לבטל הזמנה בתום המועדים המפורטים לעיל.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות בכל אחד מהמקרים להלן: ביצוע פעילות לא חוקית באתר, במקרה שנתגלתה טעות מהותית בפרטי ההזמנה ו/או במקרה של תקלה טכנית מהותית.

 

 1. שינויים באתר החברה
 1. החברה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים לאינפורמציה, לשירותים, למוצרים ולחומרים אחרים המצויים באתר החברה, או לסיים את הפעלתו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.
 2. החברה תהא רשאית לשנות גם את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת והשינוי יכנס לתוקפו, מיד עם פרסומו באתר.
 1. פרטיות
 1. אני מצהיר/ה כי ידוע לי שכל הפרטים והנתונים הנמסרים על ידי במסגרת השימוש באתר, נמסרים מרצוני החופשי.
 2. הנני מסכים ומאשר לחברה לכלול נתונים אלה במאגר לקוחותיה ואף לעשות בהם שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין. עם זאת, נהיה רשאים לגלות את פרטיך לשם אספקת השירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותינו על-פי ההסכם, ונהיה רשאים להעביר פרטיך לאחר בנסיבות שהדין מתיר או מחייב זאת, ובהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
 4. כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.
 5. הפרטים שתמסור בעת ההתקשרות איתנו, ובכל פניה אחרת שלך אלינו יישמרו במאגר מידע ממוחשב. אין עליך חובה בדין למסור פרטים על עצמך, אבל אם לא תספק לנו פרטים מסוימים, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת הסכם זה.   
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות הדין או לקיים הליך משפטי; (2) להגן על זכויותיה של החברה; (3) לאכוף את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של הנרשמים או של אחרים; (5) להגן עליך, במקרי חירום.
 7. אנו יכולים לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על הציוד והשירותים שלנו וכן כדי לוודא קיומם של תנאי שימוש אלו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שננקוט באמצעים אלו.
 8. החברה רשאית, בכפוף לכל דין, לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרון קצר (SMS ) ו/או בדואר מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה בכתב.

 

 

 1. שמירת סודיות פרטי הלקוחות באתר
 1. בכל מידע אישי שתספק/י לנו בשימושך באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.
 2. אתר זה מאוחסן בשרתים מאובטחים ומוגן בטכנולוגיות מתקדמות. החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשמור על פרטי לקוחות האתר ועל פרטי פעולות שביצעו בו. יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהן מאוחסן מאגר המידע או מפני חדירות למחשבי החברה ועשיית שימוש במידע, חשיפתו או שימוש בו לרעה על ידי אותם הגורמים. במקרה שתבוצע פעולה שכזו לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 3. החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהא מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר החברה.
 4. במקרה כמפורט לעיל רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 1. זכויות יוצרים
 1. כל סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה, הם בבעלות החברה או בבעלות מורשים מטעמה. ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה אינך רשאי/ת להעתיק, לשדר, לפרסם, להפיץ, למכור או להעביר חומר כלשהו באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכו' בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 3.  אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. אין להציג את האתר בעיצוב או מימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה להם החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 6. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name ) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 7. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות ושרטוטים) שנמסרו לפרסום על ידי חברות נוספות המציעות שירותים בשיתוף עם החברה, כי אז סימני מסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן החברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.

 

 1. הגבלת אחריות
 1. בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה מן השימוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים, או כל עילה אחרת.
 2. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בתכנים אלו.
 3.  השימוש באתר ובתכנים יהא כמות שהוא (AS IS ) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.
 4. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 5. החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע, ינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 6. הינך מתחייב/ת בזאת לשפות את החברה, עובדי החברה, מנהלי החברה, בעלי מניות בחברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאים אלו.
 1. מידע המתפרסם באתר
 1. אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי לאדם כלשהו.
 2. אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, משוב התחייבות כלשהי מאת החברה לאמיתות תוכן הדברים, אשר מועלים לאתר על פי מידע המתקבל אצל החברה ו/או למיטב ידיעת החברה.
 3. המידע המפורסם באתר כפוף לתקנון החברה ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה, האמור בתקנון החברה הוא הקובע.

 

 1. אבטחת מידע
 1. החברה נוקטת באמצעים על מנת להבטיח לך גלישה בטוחה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה למערכות החברה ו/או חדירה לאתר ו/או הפרעות ו/או שיבושים שייגרמו למערכות המחשוב ו/או לפעילותו התקינה של האתר
 2. לא תהא לך כל טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן תנקוט החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירה ו/או שיבושים כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לך בעקבות החדירה ו/או השיבושים ו/או הפעולות בהן תנקוט החברה במקרים כאלה כאמור. הנך מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור
 3.  בגלישתך באתר הנך מתחייב לעשותה בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית שעונשה מאסר בפועל
 1. קישורים לאתרים אחרים
 1. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט נוספים.
 2. החברה איננה תומכת באתרים אלה ואיננה אחראית לאינפורמציה למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה.
 3. כניסתך ושמושך באתרים אלה, הנם באחריותך בלבד.
 4.    החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שיימצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים ואולם החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם .
 5. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים   אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית

 

 1. אחריות ושיפוי 
 1. חרף המאמצים שעושה החברה על מנת להבטיח את תקינות האתר, החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 16.1 לעיל החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ו/או בשירותים. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך
   
 1. שונות 
 1. התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השימוש המוסכמים בין החברה לבינך. כל אינפורמציה אחרת, בכתב, או בעל פה (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסום אחר), לא יחייבו את החברה.
 2. שמושך באתר זה, וכל חומר שתוריד ממנו יפורש בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 3. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים תובא אך ורק בפני בית המשפט בעל הסמכות בתל אביב, אשר יהיה בעל הסמכות הבלעדית.

התקנון עודכן לאחרונה ב-04/07/2014.

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!
נותני חסות